Algemene voorwaarden ConAnima Music Academy

Lessen:

De leerling heeft recht op 38 contactmomenten in het jaar. Dit is inclusief 2 voorspeelmiddagen en 2
groepslessen m.u.v. lesuitval bij de docent (zie hieronder).
Wanneer de leerling eens per 2 weken les heeft, heeft hij recht op 19 contactmomenten, dit is inclusief 1 groepsles en 1
voorspeelmiddag m.u.v . lesuitval bij de docent (zie hieronder).
Wanneer de leerling een 10 rittenkaart heeft, wordt een groepsles én een voorspeelmiddag samen als 1 les gerekend m.u.v.
lesuitval bij de docent (zie hieronder).
Indien de leerling deelneemt aan een cursus, dan heeft hij recht op 10 lessen, m.u.v. lesuitval bij de docent (zie hieronder).

Lesuitval bij de docent:

Lessen die gemist worden doordat de docent uitvalt, worden over het algemeen ingehaald. De docent heeft het recht om 4 keer in
het jaar een les af te zeggen i.v.m ziekte, zwangerschap o.i.d. Deze lessen worden niet ingehaald. Wanneer dit aantal keer
overschreden wordt, wordt in overleg met de leerling een nieuwe tijd afgesproken, mits dit mogelijk is. Als de docent een aantal
mogelijkheden biedt tot een les, maar de leerling slaat dit af, vervalt de les, deze wordt voor 100% betaald.
In geval van een 10-rittenkaart heeft de docent het recht om één les af te zeggen i.v.m. ziekte, zwangerschap o.i.d. Deze les wordt
niet ingehaald.
In geval van een muziekcursus zoals Muziek voor Ukkies, Eigenwijs Muziek en Snuffelcursus heeft de docent het recht om 2 keer
tijdens de cursusduur een les af te zeggen i.v.m ziekte, zwangerschap o.i.d. Deze lessen worden niet ingehaald.

Lesuitval bij de leerling:

Lessen die gemist worden, doordat de leerling uitvalt, worden over het algemeen niet ingehaald. De les vervalt, deze wordt voor
100% betaald.
Indien men een 10-rittenkaart heeft dient de les ten minste 48 uur voor aanvang van de les afgezegd te worden en gaan we op
zoek naar een inhaalmoment. Wordt er niet (tijdig) afgezegd, dan vervalt de mogelijkheid tot een inhaalles en gaat de betaling
onverminderd door.

Te laat aanwezig op de les:

Wanneer de leerling te laat op de les aankomt, wordt de les wel gegeven, maar tot de afgesproken eindtijd. Gelieve de docent te
bellen wanneer de leerling merkt dat deze te laat aankomt op de les. Indien de leerling helemaal niet opdaagt in de les; zie:
‘Lesuitval bij de leerling’.

Ruilen:

Ruilen is mogelijk tussen leerlingen onderling. Vraag de docent naar de contactgegevens van de leerling met wie je wil ruilen.
Indien er geruild wordt, wordt de docent op de hoogte gesteld hiervan.

Opzegtermijn:

Er geldt een opzegtermijn van twee maanden, ingaande op de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin wordt opgezegd.
Opzeggingen dienen dus uiterlijk op de 31e van de maand via e-mail, telefoon of post kenbaar te worden gemaakt, om zo niet
langer dan twee maanden lesgeld verschuldigd te zijn.
Een 10-rittenkaart is 1 seizoen geldig (september – juni) en kan vanaf elk moment ingaan.
Leerlingen van een muziekcursus zoals Muziek voor Ukkies, Eigenwijs Muziek of Snuffelcursus schrijven zich in voor één volledige
cursus.
Annuleren kan onder de volgende voorwaarden:
Indien u annuleert meer dan twee weken vóór de 1e les van de cursus, bent u geen cursusgeld verschuldigd.
Indien u annuleert van 8 dagen tot twee weken voor de 1e les van de cursus, bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd.
Indien u binnen 7 dagen voor de 1e les van de cursus annuleert bent u 100% van het cursusgeld verschuldigd.

Herroepingsrecht webshop:

U heeft een wettelijke bedenktijd van twee weken wanneer u een product in de webshop koopt. Omdat wij de muzikale cursussen
zoals Muziek voor Ukkies, Eigenwijs Muziek of Snuffelcursus kunnen organiseren op basis van een aantal cursisten, is de
startdatum van de cursus twee weken vóór aanvang van de eerst gegeven les. Een voorbeeld: indien de eerst gegeven les op 15
september plaatsvindt, is de startdatum van de cursus 1 september.

Betaling:

De leerling verplicht zich tot de maandelijkse betaling van het jaarlijks vastgestelde lesgeld. Het lesgeld dient voor aanvang van de
eerste les van de betreffende maand via de bank te worden overgemaakt op het rekeningnummer van ConAnima Music Academy,
NL13 KNAB 0255 3908 74 o.v.v. naam leerling + maand + factuurnummer
Indien er een betalingsachterstand van twee weken of meer ontstaat, kan een betalingsherinnering worde n verzonden. Tevens zal
er €10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.
Let op: Het maandtarief is gebaseerd op 10% van het totaal aantal lessen per jaar en is dus onafhankelijk van het werkelijke aantal
lessen dat in een bepaalde maand worden gegeven. Leerlingen die later in het seizoen beginnen, ontvangen een gespecificeerde
nota.
Indien men kiest voor betaling per 12 maanden, betaalt men elke maand 1/12 van het jaarbedrag. Indien er wordt opgezegd
midden in het seizoen, dan ontvangt de leerling een correctiefactuur voor het verschil in betaling. Er wordt dan 10% van het
jaarbedrag per gevolgde maand gerekend, minus het al reeds betaalde bedrag.
De leerling die deelneemt aan een cursus of een 10-rittenkaart aanschaft, verplicht zich tot betaling in één keer. Het lesgeld dient
voor aanvang van de eerste les van de betreffende maand via de bank te worden overgemaakt op het hierboven genoemde.

Maximum aantal lessen overschreden:

Wanneer het maximum aantal lessen (34 individuele lessen, 2 voorspeeldagen en 2 samenspeeldagen óf 17 individuele lessen, 1
voorspeelmiddag, 1 samenspeeldag) op kalenderjaarbasis is bereikt, eindigt de verplichting tot het geven van meer muzieklessen.
Echter, op individuele basis kunnen losse lessen worden geboekt. Deze dienen vlak voor of na afloop van de les via de bank
overgemaakt te worden. Losse lessen kosten €60,00 per uur exclusief B.T.W.

BTW:

Volgens de Nederlandse wet zijn muziekleerlingen onder de 21 jaar vrijgesteld van het B.T.W. tarief van 21%. Leerlingen boven de
21 jaar betalen een tarief waarin wel 21% BTW wordt berekend

Rotterdampas:

ConAnima hanteert de volgende regels m.b.t. de Rotterdampas:
1) Er worden geen facturen verstuurd naar de leerling zelf. Dit gaat via Rotterdampas en niet via de leerling. Je ontvangt dus géén
factuur van ConAnima.
2) Je meldt je aan voor tenminste één jaar muziekles en dit wordt verlengd per maart elk jaar indien je niet tijdig opzegt (vóór 1
maart).
3) Tussentijds stoppen staat vrij, het volgen van de lessen is eigen verantwoordelijkheid. De betaling van de les is echter gedaan
door de gemeente, we gaan er daarom niet van uit dat men tussentijds opzegt; je meldt je immers aan voor ten minste één jaar.
Wij mogen onder geen beding geld terugbetalen aan gebruikers van de Rotterdampas.
4) Op 1 maart komen de nieuwe vouchers op je Rotterdampas te staan. Indien mogelijk, verzilveren wij op dat moment
beide vouchers voor één jaar muziekles.
5) Bij leerlingen die zich aanmelden tussen juli-februari, verzilveren wij één voucher ongeacht wanneer de leerling gaat beginnen.
In maart verzilveren wij vervolgens de twee nieuwe vouchers op de pas en gaat er een nieuw volledig jaar in.
6) Wij gaan ervan uit dat je geen instrument hebt voor de lessen. Dit regelen wij voor je en zit bij het lesgeld inbegrepen, alsmede
onderhoud, verzekering, eigen risico, snaren, beharing, etc. Je hoeft zelf niks te regelen. Indien je wel zorg draagt voor een eigen
instrument, verzilveren wij een pakket met een lagere waarde bij Rotterdampas.
7) Voor het cursusaanbod gitaar hanteren wij dezelfde tarieven als voor viool, piano, en cello.
8) Sommige leerlingen behoeven meer voorbereidingstijd van docenten dan anderen. Wij hebben vergaderingen onderling
hierover hoe we de leerling het beste kunnen helpen. Ook hebben we met sommige ouders meer contact om vragen te
beantwoorden, soms is er een taalbarrière en soms maken we een huisbezoek indien gewenst. Dit kan je aanvragen bij de docent.
Dit is allemaal mogelijk bij ConAnima Music Academy en zit in het Rotterdampaspakket. Geen verrassingen achteraf.