Huurovereenkomst ConAnima Music Academy

Betrokken partijen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -”ConAnima Music Academy”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder “Jorinde van den Thillart” onder nummer 54442591, nader te noemen ConAnima Music Academy.

-”Afnemer”:
De (potentiële) afnemer van diensten van ConAnima Music Academy, die enige Overeenkomst met ConAnima Music Academy aangaat.

– “Huurder”:
Elke natuurlijke- en/of rechtspersoon, die een huurovereenkomst ter zake de verhuur van strijkinstrumenten aangaat met Verhuurder.

– Verhuurder:
”ConAnima Music Academy”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder “Jorinde van den Thillart” onder nummer 54442591

– Producten en Diensten:
Alle producten (waaronder mede begrepen: goederen) en Diensten, zoals worden verkocht, geleverd c.q. verhuurd door ConAnima Music Academy.

– Overeenkomst:
Elke vorm van overeenkomst, gesloten tussen ConAnima Music Academy en een klant/huurder/wederpartij.

– Partijen:
ConAnima Music Academy enerzijds en Afnemer/Huurder anderzijds, welke een vereenkomst aangaan, zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde Producten en Diensten, geleverd door ConAnima Music Academy, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

1.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van Afnemer en/of Huurder wordt door ConAnima Music Academy uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. ConAnima Music Academy is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer, Huurder of een derde ter zake van het gebruik van de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen, doch niet beperkt tot, winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade

Artikel 2. Huurvoorwaarden

2.1 Indien er sprake is van Huur van een instrument, blijft dit instrument eigendom van ConAnima Music Academy.

2.2 Het instrument is gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst niet te koop voor andere potentiële Afnemers/Huurders. De Huurder heeft gedurende de looptijd van de huurovereenkomst de mogelijkheid om het instrument te kopen.

2.3 De huurtermijn is per elke eerste dag van een kalendermaand opeisbaar. Minimale huurperiode is 6 maanden.

2.4 Betaling geschiedt vooraf en dient elke 1e dag van de kalendermaand op het aangegeven rekeningnummer van ConAnima Music Academy te zijn bijgeschreven.

2.5 Afnemer/Huurder dient het gehuurde Instrument op de juiste wijze te hebben verzekerd.

2.6 Bij verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging zal de volledige in de huurovereenkomst vermelde verkoopprijs in rekening worden gebracht.

2.7 Huurder staat in voor het juiste gebruik van het instrument. De viool zal te allen tijde in de vioolkoffer worden vervoerd. Reparaties zijn voor rekening van de Huurder. Reparaties e.d., uitgevoerd door derden is slechts mogelijk na toestemming van ConAnima Music Academy.

2.8 Gebruik van het instrument door derden is niet toegestaan.

2.9 Schade, anders ontstaan dan door slijtage bij normaal gebruik of in weerwil van het bepaalde in artikel 2.7, zal in rekening gebracht worden evenals eventueel te vervangen onderdelen.

2.10 Snaren en vervanging hiervan zijn voor rekening van de Huurder. Dit geschiedt ten minste eens per jaar te gebeuren. Het te gebruiken merk is Dominant snaren. Bij inlevering van het instrument wordt gekeken hoe lang het instrument gehuurd is, hoe lang geleden het is geweest dat er nieuwe snaren op zijn gezet en zullen de kosten verrekend worden per gehuurde maand.

2.11 Het opnieuw beharen van de stok is voor rekening van de Huurder. Dit geschiedt ten minste eens per jaar te moeten gebeuren bij een door ConAnima Music Academy aangegeven vioolbouwer. Bij inlevering van het instrument wordt gekeken hoe lang het instrument gehuurd is, hoe lang het geleden is dat de stok opnieuw is behaard en zullen de kosten verrekend worden per gehuurde maand.

2.12 Bij de wens het instrument mee te willen nemen naar het buitenland dient ConAnima Music Academy schriftelijk hiervan op de hoogte te worden gesteld. Artikel 2.9 is te allen tijde van toepassing. Bij eventuele problemen bij de douane is de Huurder verantwoordelijk voor het instrument. In het geval van in beslagneming van het instrument is de Huurder de verkoopprijs van het instrument en alle incasso- en administratiekosten verschuldigd aan de Verhuurder. Het alsdan opeisbare bedrag dient de Huurder binnen een termijn van veertien dagen te hebben bijgeschreven op het door ConAnima Music Academy opgegeven rekeningnummer.

2.13 Het contract wordt steeds stilzwijgend met een kalendermaand verlengd.

2.14 Het beëindigen van de huur wordt ten minste 2 maanden van tevoren medegedeeld aan ConAnima Music Academy (schriftelijk en/of per e-mail).

2.15 Het instrument wordt voor, doch uiterlijk op de vervaldatum van de huurovereenkomst ingeleverd op het vestigingsadres van ConAnima Music Academy.

2.16 Bij een huurachterstand van twee maanden wordt aangenomen dat Huurder het gehuurde instrument wil kopen. De Huurder is in dat geval de verkoopprijs van het instrument en alle incassoen administratiekosten verschuldigd aan de Verhuurder. Het alsdan opeisbare bedrag dient de Huurder binnen een termijn van veertien dagen te hebben bijgeschreven op het door ConAnima Music Academy opgegeven rekeningnummer.

Artikel 3. Overige

3.1 ConAnima Music Academy registreert de gegevens van haar Afnemers/Huurders. De gegevens zullen enkel worden gebruikt waarvoor deze bestemd zijn. ConAnima Music Academy kan deze gegevens o.a. gebruiken ten behoeve van marketing- en reclamedoeleinden. Indien Afnemer/Huurder hierop geen prijs stelt, kan deze dat schriftelijk kenbaar maken aan ConAnima Music Academy.

3.2 Indien er sprake is van het uitleveren van instrumenten op basis van verhuur, dient Huurder een waarborgsom te voldoen van 6 (zes) maanden huurtermijn.